Concurs de recrutare


Primăria municipiului Piatra Neamț cu sediul în Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Patrimoniu, după cum urmează:

       1.  Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Evidență și Valorificare Patrimoniu - Direcției Patrimoniu,
       2. Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Autorizări Comerciale și Transport Public – Compartiment Autorizări Comerciale și Transport - Direcției Patrimoniu.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

• Perioada de depunere a dosarelor: 20.07.2022 - 08.08.2022
• Proba suplimentară: - Testare competențe în domeniul tehnologiei informației: 23/08/2022, ora 09.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Stefan cel Mare nr. 6-8  
• Proba scrisă – 23 august 2022, ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Stefan cel Mare nr. 6-8  
• Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Condiții generale
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
a) are cetățenia română și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba romană, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani 
d )are capacitate deplină de exercițiu; 
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; 
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice; 
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice; 
h) nu a fost condamnată pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni savârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a savârșit fapta, prin hotărâre judecatorească definitivă, în condițiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
k)nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice: 
Pentru postul vacant de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Evidență și Valorificare Patrimoniu: 
     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
     -  minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
     - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel): Pachet MS Office (Word, Excel,  Outlook) Internet - nivel mediu;
Pentru postul vacant de Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Autorizări Comerciale și Transport Public – Compartiment Autorizări Comerciale și Transport:  
     -  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
     -  minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
          - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel): Pachet MS Office (Word, Excel,  Outlook) - nivel mediu

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și modificată de HG 546/2020: 
a) formularul de înscriere; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei 
f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
g) aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni anterior derulării concursului, pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu mențiunea – apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției publice 
h) cazierul judiciar; 
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
Notă: Copiile de pe actele prevăzute la lit. d) și e) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, astfel:
- De către secretarul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane (camera 25); 
- Accesând pagina instituției: https://primariapn.ro/, rubrica Recrutare și selecție, acte necesare concurs funcție publică, în format deschis, editabil. 
Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișele posturilor, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet, a instituției  www.primariapn.ro la secțiunea Recrutare și selecție.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, la camera 25, telefon 0233-218991, int. 219.

Alte sugestii

Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 30 ianuarie - 03 februarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 23 – 27 ianuarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 16 – 20 ianuarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 9 – 13 ianuarie 2023
Lucrări în Piatra-Neamț - săptămâna 12 - 16 decembrie 2022