Concurs de recrutare


Primăria municipiului Piatra-Neamț cu sediul în Piatra-Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor  posturi  funcții publice de execuție vacante:

- Inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 funcție) din cadrul în cadrul Biroului de Evidență a Persoanelor, aparatul de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț. 
- Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (1 funcție) din cadrul Serviciului Juridic – Compartiment Legislație și Avizare Contracte, aparatul de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț.
- Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 Afișare anunț: 19.07.2022;
 Primirea dosarelor de concurs: 19/07/2022-08/08/2022;
 Selecția dosarelor de înscriere: 09/08/2022- 16/08/2022 ;
 Proba suplimentară:
Competențe în domeniul tehnologiei informației: 22/08/2022, ora 09.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8; 
 Proba scrisă:  22/08/2022, ora 14.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8;
 Interviul:  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Conditiile generale: candidatii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) indeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) indeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru savarșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni savârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a savarșit fapta, prin hotărâre judecatorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

În conformitate cu prevederile art. 386, lit. a), art. 465, alin. (1) și prevederile art. 468 alin. (1), lit.a si lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ condițiile de participare la concurs sunt următoarele:

(1) Pentru postul vacant de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic – Compartiment Legislație și Avizare Contracte: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel): Pachet MS Office (Word, Excel, Outlook) Internet - nivel mediu;
(2) Pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului de Evidență a Persoanelor: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- Domeniu de studiu : Matematică (Domeniul fundamental), Matematica – informatică (Domeniul de licență); Informatică (Domeniul fundamental), Informatică (Domeniul de licență); Științe inginerești (Domeniul fundamental); Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației (Domeniul fundamental); Ingineria sistemelor (Domeniul fundamental); Ingineria electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (Domeniul fundamental), Rețele și software de telecomunicații (Domeniul de licență); Inginerie electrică (Domeniul fundamental),  Inginerie electrica si calculatoare (Domeniul de licență) sau Inginerie informatică aplicată în inginerie electrică (Domeniul de licență);
     - minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
     - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel):  pachet MS Office și internet, nivel avansat;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț la sediul Primariei municipiului Piatra Neamț și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și modificată de HG 546/2020:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei
f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
g) aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni anterior derulării concursului, pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu mențiunea – apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției publice
h) cazierul judiciar;
i)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Notă: Copiile de pe actele prevăzute la lit. d)  și e)  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, astfel:
- De către secretarul comisiei de concurs – Compartimentul Resurse Umane (camera 25);
- Accesând  pagina instituției: https://primariapn.ro/, rubrica RECRUTARE ȘI SELECȚIE,  acte necesare concurs funcție publică,  în format deschis, editabil.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.6-8, la camera 25, telefon 0233-218991, int. 219.

Alte sugestii

Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 30 ianuarie - 03 februarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 23 – 27 ianuarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 16 – 20 ianuarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 9 – 13 ianuarie 2023
Lucrări în Piatra-Neamț - săptămâna 12 - 16 decembrie 2022