Concurs de recrutare


Primăria municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal și Inspector, clasa I, grad professional superior la Compartiment Urbanism, Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra-Neamț.

- Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
- Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată

 Afișare anunț:  20/07/2022;
 Primirea dosarelor de concurs: 20/07/2022-08/08/2022;
 Selecția dosarelor de înscriere: 09/08/2022 – 16/08/2022;
 Proba suplimentară:
 Probă practică eliminatorie, verificarea cunoștințelor de operare pe calculator: 23/08/2022, ora 09.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8
 Probă practică eliminatorie, cunoștințe utilizare software operare aplicații CAD: 23/08/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8 (doar pentru postul de Inspector, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Urbanism)
 Proba scrisă: 23/08/2022, ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8
 Interviul: – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
a) are cetățenia romană și domiciliul în România;
b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o functie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru savarșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni savârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a savarșit fapta, prin hotărâre judecatorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă mai sus-menționate, în conformitate cu prevederile art. 386, lit. a), art. 465, alin. (1) și prevederile art. 468 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ sunt următoarele:

5. Condițiile de participare:
(1) Pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții – Compartiment Urbanism: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism sau arhitectură sau construcții;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel): Pachet MS Office (Word, Excel, Outlook) - nivel mediu;
(2) Pentru postul vacant de Inspector, clasa I, grad profesional superior, ID post: fără ID din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții – Compartiment Urbanism: 
     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism sau arhitectură sau construcții;
     - minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
     - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel): Pachet MS Office (Word, Excel,  Outlook) - nivel mediu;
  - cunoștințe utilizare software operare aplicații CAD -  nivel mediu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și modificată de HG 546/2020:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei
f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
g) aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni anterior derulării concursului, pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu mențiunea – apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției publice
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, astfel:
- De către secretarul comisiei de concurs din cadrul Direcției Resurse Umane, Administrativ (camera 25);
- Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
- Accesând  pagina instituției: https://primariapn.ro/, rubrica RECRUTARE ȘI SELECȚIE,  acte necesare concurs funcție publică,  în format deschis, editabil.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.6-8, la camera 25, telefon 0233-218991, int. 219.

Alte sugestii

Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 23 – 27 ianuarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 16 – 20 ianuarie 2023
Lucrările care se desfășoară în Piatra-Neamț în săptămâna 9 – 13 ianuarie 2023
Lucrări în Piatra-Neamț - săptămâna 12 - 16 decembrie 2022
Lucrări în Piatra-Neamț - săptămâna 5 - 9 decembrie 2022