Primăria Piatra-Neamț: concurs de recrutare

Primăria Piatra-Neamț: concurs de recrutare

July 12, 2:35 PM
Press release

Primăria municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 funcții publice de execuție vacante de din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț după cum urmează:

(1) - Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Administrare Patrimoniu – Compartiment Evidență și Valorificare Patrimoniu,
(2) - Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Cadastru și Nomenclator Stradal – Compartiment Cadastru,
(3)  - Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Cadastru și Nomenclator Stradal - Compartiment Cadastru,
(4) – Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Juridic – Compartiment Legislație și Avizare Contracte,
(5) – Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic – Compartiment Contencios Juridic.
- Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
- Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată
Afișare anunț:  08/07/2022;
Primirea dosarelor de concurs: 08/07/2022-27/07/2022;
Selecția dosarelor de înscriere: 28/07/2022 – 03/08/2022;
Proba suplimentară: probă practică eliminatorie, verificarea cunoștințelor de operare pe calculator: 08/08/2022, ora 09.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8
Probă practică eliminatorie, cunoștințe utilizare program AutoCAD2014: 08/08/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8
Proba scrisă: 08/08/2022, ora 13:00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8
Interviul: – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
a) are cetățenia romană și domiciliul în România;
b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătoreasca definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condițiile specifice pentru ocuparea celor 5 funcții publice de execuție vacante mai sus-menționate, în conformitate cu prevederile art. 386, lit. a), art. 465, alin. (1) și prevederile art. 468 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ sunt următoarele:

5. Condițiile de participare:

(1) Pentru postul vacant de Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Administrare Patrimoniu – Compartiment Evidență și Valorificare Patrimoniu: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești sau științe juridice;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel): Pachet MS Office (Word, Excel, Outlook) - nivel mediu;

(2) Pentru postul vacant de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Cadastru și Nomenclator Stradal – Compartiment Cadastru:   studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie geodezică;
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- certificat de Autorizare emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru realizarea și verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei,
     - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel): Pachet MS Office (Word, Excel,  Outlook) Internet - nivel mediu;
      - Cunoștințe utilizare program AutoCAD2014 -  nivel avansat.

(3) Pentru postul vacant de Consilier, clasa I, grad profesional principal din Serviciului Cadastru și Nomenclator Stradal - Compartiment Cadastru:   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești – inginerie geodezică;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- certificat de Autorizare emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru realizarea și verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei,
     - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel): Pachet MS Office (Word, Excel,  Outlook) Internet - nivel mediu;
      - Cunoștințe utilizare program AutoCAD2014 -  nivel avansat.

(4) Pentru postul vacant de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Serviciului Juridic – Compartiment Legislație și Avizare Contracte: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
     -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: --;
     - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate și nivel): Pachet MS Office (Word, Excel,  Outlook) Internet - nivel mediu;

(5)  Pentru postul vacant de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic – Compartiment Contencios Juridic: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
      - minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
      - competențe în domeniul tehnologiei informației (necesitate si nivel): Pachet MS Office (Word, Excel,  Outlook) Internet - nivel mediu;

 Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și modificată de HG 546/2020:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei
f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
g) aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni anterior derulării concursului, pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu mențiunea – apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcției publice
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor, din oficiu, astfel:
- De către secretarul comisiei de concurs din cadrul Direcției Resurse Umane, Administrativ (camera 25);
- Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
- Accesând  pagina instituției: https://primariapn.ro/, rubrica RECRUTARE ȘI SELECȚIE,  acte necesare concurs funcție publică,  în format deschis, editabil.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.6-8, la camera 25, telefon 0233-218991, int.219.

Serviciul de Comunicare al Primăriei Piatra-Neamț

Other News

Zilele Orașului - Piatra Fest 2023

Zilele Orașului - Piatra Fest 2023

Press release

Începe activitatea de cosire în Piatra-Neamț

Începe activitatea de cosire în Piatra-Neamț

Press release

Unitatea și solidaritatea, sărbătorite la Piatra-Neamț: vizită oficială a delegațiilor din orașele înfrățite

Unitatea și solidaritatea, sărbătorite la Piatra-Neamț: vizită oficială a delegațiilor din orașele înfrățite

Press release